Archive for: July 2012

הבדלים בין גיבוי מידע לביטוח אובדן מידע

העלויות הכרוכות סביב הפעלת מערכת גיבוי תקינה או תשלום לחברה מקצועית שתבצע את הגיבוי, הינן זעומות ביחס לתמורה המתקבלת ● בכל מקרה של אובדן מידע שבו לא היה גיבוי תקין ומידע אבד, ישנו נזק אמיתי ששיעורו גדול בהרבה מההוצאות על גיבוי להמשך הכתבה לחץ כאן.לחץ כאן