הוראות מס הכנסה

הוראות מס הכנסה לגיבוי נתונים

כחלק מהוראות מס הכנסה ישנה התייחסות נקודתית לנושא גיבוי המידע החשבונאי. להלן התקנות כפי שהן מופיעות:

הוראות מס הכנסה המתוקנות משנת 2004:   2.7.2. דרך השמירה וגיבוי המערכת הממוחשבת( הוראה נוספת לעניין שמירת מערכת החשבונות הממוחשבת נקבעה בסעיף 25 (ו)( 1 להוראות והיא מתייחסת לדרך שמירת מערכת החשבונות הממוחשבת כולה בידי כלל הנישומים.

לפי הוראות הסעיף, מערכת חשבונות ממוחשבת חייבת להישמר באמצעי אחסון ממוחשב כלשהו (כגון כונן קשיח, תקליטור, תקליטון, קלטת גיבוי וכיוב’).

יש להדגיש כי מערכת חשבונות ממוחשבת כוללת את בסיס הנתונים, התוכנה, טבלאות עזר ואמצעי האחסון הממוחשבים.

בנוסף, לפי סעיף 25 (ו)( 2) להוראות ניהול פנקסים, על כל נישום המנהל מערכת חשבונות ממוחשבת וללא כל קשר לקיומם של מסמכים ממוחשבים מוטלת החובה לבצע גיבוי שוטף של מערכת החשבונות הממוחשבת שלו בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס.

כיוון שהגדרת מערכת חשבונות ממוחשבת כוללת גם את התוכנה ותוכנה אינה יכולה לגבות את עצמה, הגיבוי השוטף יכלול רק את הנתונים המנוהלים באמצעותה, אולם אין זה מבטל את הצורך לגבות גם את התוכנה.

הוראה זו נועדה לצמצם את הפגיעה בנישומים אשר מערכת החשבונות הממוחשבת שלהם אינה זמינה כתוצאה מוירוסים, כשלים טכניים או חבלה כלשהי.

דרישת הגיבוי תאפשר לפקיד השומה לקבל את הנתונים מהגיבוי האחרון שנערך ולהימנע מהצורך לקבוע שומה לפי מיטב שפיטה.

2.7.3 . מקום שמירת הגיבויים בהתאם לאמור בסיפא של סעיף 25 (ו)( 2) להוראות, על הגיבויים למערכת החשבונות הממוחשבת, לרבות המסמכים הממוחשבים, להישמר במקום השונה מהמקום הרגיל בו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, וכפי שהודיע על כך הנישום בכתב לפקיד השומה.

הכוונה בהוראה זו היא שמירה בכל מקום אחר אשר מוגן מנזק שיתרחש במקום השמירה העיקרי.

לצורך כך גם כספת חסינת אש במקום העסק עונה להגדרה זו. גבויים יישמרו, ככל שמדובר בהכנסה שהופקה בישראל או באיזור, למעט הכנסה 5) לפקודה (הכנסה של חברת משלח-יד ) אשר רואים אותה כמופקת בישראל לפי סעיף 5 זרה) – במקום כאמור שהוא בישראל או באיזור בלבד.

לקוחות TerraSafe המגובים על ידי המערכות המתקדמות שלנו, עומדים בהוראות מס הכנסה ואף יותר.